Regulamentul de funcţionare

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

Aprobat in CA  din data 25.09.2013

  ARGUMENT

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza” este, în esenţă, o procedură de lucru şi este conceput conform Ghidului Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar – partea a II-a, elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar precum şi Ghidului Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar – ediţia 2011. Structura formală a acestui document cuprinde:

  • Dispoziţii generale
  • Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
  • Structura organizatorică
  • Documentele elaborate de CEAC
  • Dispoziţii finale

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art.1 Prezentul Regulament respectă principiul nediscriminării etnice, confesionale şi de sex între angajaţii instituţiei.

Art.2 Regulile prezentului Regulament se aplică membrilor CEAC din şcoală.

Art.3 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organizată şi funcţionează în conformitate cu legile, hotărârile de guvern şi a ordinelor de ministru privind calitatea educaţiei şi în baza deciziei interne de constituire a acesteia.

Art.4 Comisia asigură aplicarea Strategiei de evaluare internă a calităţii, precum şi a Planului de acţiune al şcolii.

Art.5 Comisia îşi raportează activitatea Consiliului de Administraţie, Inspectoratului Şcolar Cluj şi ARACIP, după caz.

Art.6 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, membrii Comisiei – printr-un reprezentant al ei  colaborează cu ISJ , cu Consiliul profesoral, precum şi cu toate celelalte cadre didactice auxiliare sau nedidactice din cadrul şcolii .

 

CAPITOLUL II – Obiectivele şi atribuţiile Comisiei

Art.1 Comisia are ca principal obiectiv evaluarea calităţii educaţiei oferite de către şcoală şi, prin activităţile desfăşurate şi măsurile propuse, urmăreşte să asigure condiţiile optime pentru realizarea acesteia.

Art.2 Conform art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, atribuţiile Comisiei sunt următoarele:

2.1).  elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevazute la art. 10:

A. Capacitatea institutionala, care rezulta din organizarea interna din infrastructura disponibila, definita prin urmatoarele criterii:

a) structurile institutionale, administrative si manageriale;

b) baza materiala;

c) resursele umane;

B. Eficacitatea educationala, care consta in mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele criterii:

a) continutul programelor de studiu;

b) rezultatele invatarii;

c) activitatea de cercetare stiintifica sau metodica, dupa caz;

d) activitatea financiara a organizatiei;

C. Managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii:

a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii;

b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate;

c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii;

d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral;

e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii;

f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii;

g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite;

h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii.

2.2) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare pe site-ul www.gsalexborza.ro şi pe site-ul comisiei www.ceacalexborza.wordpress.com   şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern (ISJ, ARACIP);

2.3) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educatiei şi elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, (ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de bune practici elaborate de ARACIP ),  plan operaţional pe care îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;

2.4) cooperează cu Agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu ISJ Cluj, conform legii.

2.5). realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, universităţilor şi angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;

2.6). elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară;

2.7). stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care a participat şi gradul de interes pentru anumite materii;

2.8). culegerea datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin observare a activităţilor efectuate extraclasă, prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice; coordonatorul şi membrii CEAC nu efectuează inspecţii la clasă, această responsabilitate revenind directorilor şi şefilor comisiilor metodice.

Art. 3.  Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale:

1. Coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei

2. Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, MECI, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu orice instituţie sau organism interesat de domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;

3. Realizează informări către conducerea Liceului Tehnologic „Alexandru Borza”, MECTS, ARACIP, privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice şi propune măsuri ameliorative;

4. Stabileşte sarcinile membrilor comisiei

5. Informează periodic Consiliul de Administraţie asupra activităţii comisiei, precum şi comisia asupra deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la calitate;

6. Promovează în Consiliul de Administraţie hotărârile comisiei

7. Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei propunând modificările legale;

8. Asigură armonizarea politicii calităţii în strategia generală

                Art. 4.Atribuţiile membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Fiecare membru al  Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi:

4.1.Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”

4.2. Îndrumă celelalte cadre didactice,c oordonatori de comisii de lucru, pentru elaborarea unor proceduri specifice.

4.3.Revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;

4.4. Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;

4.5. Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;

4.6.Întocmeşte rapoarte şi note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;

4.7. Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;

4.8. Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

CAPITOLUL III – Structura organizatorică

Art.1 Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii într-un spaţiu special amenajat, dotat cu mobilierul, logistica (calculator, multifuncţională, conectare Internet) şi materialele necesare.

Art.2 Membrii Comisiei au acces – în limitele legale – la documentele şcolii şi beneficiază de sprijin nemijlocit din partea compartimentelor secretariat, contabilitate, administraţie în culegerea şi prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie.

Art.3. Comisia se întruneşte lunar în şedinţa ordinară, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ.

Art.4. Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de membri şi sunt conduse de coordonatorul comisiei.

Art.5. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11-(3)-(4), aprobată prin Legea nr. 87/13.04.2006, Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar este formată din 3-9 membrii în funcţie de nevoile şcolii, după cum urmează:

  • 4 reprezentanti ai cadrelor didactice
  • 1 reprezentant al sindicatului
  • 1 reprezentant al elevilor
  • 1 reprezentant al parintilor
  • 1 reprezentant al Consiliului Local

Art.6. Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de prof. Mestecan Cornelia, membru al Comisiei, desemnat de directorul şcolii pe o durată de 4 ani.

Art.7. Membrii Comisiei sunt aleşi pe 4 ani, dar – la nevoie – componenţa Comisiei poate suporta modificări. Decizia de numire a acestora se face de către conducerea şcolii.

CAPITOLUL IV – Documentele elaborate de Comisie

Art.1. Membrii Comisiei elaborează şi transmit în termenele prevăzute toate documentele solicitate de către ISJ şi/sau ARACIP : fişe de monitorizare internă, rapoarte de autoevaluare anuale, planuri de îmbunătăţire etc.

Art.2. Membrii Comisiei întocmesc Planul operaţional anual (derivat din strategia aprobată), plan care va fi aprobat de către Consiliul de administraţie.

Art.3. Conform planului operaţional, membrii Comisiei elaborează formulare/fişe-tip de monitorizare a calităţii în şcoală, procedurile necesare desfăşurării acestui proces, chestionare, modele de portofolii, modele de raportare a activităţii curente şi alte documente necesare.

Art.4. Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii, denumirea Comisiei, precum şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat documentul.

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale

Art.1. Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie. Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, aplicarea prezentului devenind obligatorie;

Art.2. Coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia

Coordonator al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a calităţii

Prof. Mestecan Cornelia

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s